Biết Ra Sao Ngày Sau
(Que Sera Sera, Whatever Will Be Will Be)
(A) Italian Waltz  145
Ngày em c̣n thơ ḷng vương mộng mơ,
Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày sau,
Con sẽ thắm tơ duyên
Và vui sướng không?"
Rồi nghe má khuyên bảo rằng:


"Biết ra sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui cười, khổ đau...
V́ sắc duyên là sóng bể dâu,
Nào ai biết ngày sau
Đời ta sẽ về đâu"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Que Sera Sera  (Whatever Will Be Will Be)
(A) Italian Waltz  145
When I was just a little girl,
I asked my mother, What will I be?
Will I be pretty? Will I be rich?'
Here's what she said to me


"Que sera sera. What ever will be, will be...
The future's not ours to see!
Que sera sera ... What will be will be..."


When I was just a child in school,
I asked my teacher, What will I try?
Should I paint pictures? Should I sing songs?
This was her wise reply


When I grew up and fell in love.
I asked my sweetheart, What lies ahead?
Will we have rainbows? Day after day?
Here's what my sweetheart said


Now I have Children of my own.
They ask their mother, What will I be?
Will I be handsome? Will I be rich?
I tell them tenderly