Bước Lang Thang Cuối Cùng
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ:
Trần Minh Hải

Thả rong, (i a) thả rêu;
Lượn diều, (i a) lượn én.
Thuyền đâu một bến, một bờ;
"Cắm sào đợi nước, (i a) bao giờ
bao giờ cho trong?"*


Thả rong, (i a) thả rêu;
Thả lêu, (i a) thả lổng;
Thả mơ, thả mộng ngoài đường,
Vàng sao trải nắng (i a) lại thường
lại thường bỏ không?


Thả rong, (i a) thả rêu;
(i a) Lều bều khăp chợ
(i a) Chợ phường, chợ phố xôn-xao
Chợ Thành, chợ Bến ra vào
ra vào tay không


Thả rong, (i a) thả rêu
(i a) Lại chiều cô độc.
(i a) Vườn ai trái mọc đầu cành
Cho tôi ngắm chút màu xanh
màu xanh đỡ ḷ̣ng


Thả rong, (i a) thả rêu
(i a) Thôi chiều lại sớm.
(i a) Chợt nghe hương đượm gió đồng
Ngỏ xuân chợ Tết, (i a) bến ḷ̣ng
bến ḷng chợ hoa


Thả rong, (i a) thả rêu . . .BƯỚC LANG THANG CUỐI CÙNG

(Tâm trạng người vừa ra khỏi trại giam sau 11 năm)


Thả rong, thả rêu;
Lượn diều, lượn én.
Thuyền đâu một bến, một bờ;
"Cắm sào đợi nước, bao giờ cho trong?"*


Thả rong, thả rêu;
Thả lêu, thả lổng;
Thả mơ, thả mộng ngoài đường,
Vàng sao trải nắng lại thường bỏ không?


Thả rong, thả rêu;
Lều bều khăp chợ
Chợ phường, chợ phố xôn-xao
Chợ thành, chợ bến ra vào tay không


Thả rong, thả rêu
Lại chiều cô độc.
Vườn ai trái mọc đầu cành
Cho tôi ngắm chút màu xanh đỡ ḷ̣ng


Thả rong, thả rêu
Thôi chiều lại sớm.
Chợt nghe hương đượm gió đồng
Ngỏ xuân chợ Tết, bến ḷ̣ng chợ hoa


Trần Minh Hải, cuối năm 1988
* Ca Dao