Dựng Nước? Giữ Nước? 
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thành

1.
Ta cứ nghĩ rằng Thống Nhất là chấm dứt chiến tranh
Ta cứ nghĩ rằng ấm no tự nhiên tới khi thanh b́nh
Ta cứ ngỡ rằng đói kém sẽ tan biến theo đao binh
Ta cứ nghĩ bằng thông minh là ta sẽ cứu lấy ḿnh


Ai xưa nay Giữ Nước?
Ai Dựng Nước sau này?
Ai u mê không thấy?
Nhân dân mong đổi thay


Hay ai ôm xe pháo
Lo nhục tiếng anh hào
Trơ trơ nuôi sắt máu
chờ tức nước khi nào?


Ta có thể dùng sắt máu để Thống Nhất quê hương
Nhưng chắc phải bằng trái tim để no ấm cho dân ḿnh
Nhưng chắc phải bằng khối óc để nối kết bao văn minh
Nhưng chắc phải bằng hy sinh để thay thế chính ḿnh.


2.
Đâu có phải bằng Thống Nhất là dân hết điêu linh
đâu có phải bằng máu xương là ta ắt có thiên đường
đâu có phải bằng sắt thép là dân khiếp hay dân thương
đâu có phải bằng ngu si là dân chẵng biết ǵ


Ai xưa nay phá nước?
Ai Dựng Nước bây giờ?
Ai ngây thơ không nhớ?
Ai đang tâm làm ngơ?


Hay ai mơ mũ áo
Mong được tiếng anh hào
Thân ta no cơm áo
ch́ chiết xiết đồng bào


Ta có thể dành được nước bằng may mắn hay mưu mô
Ta có thể lừa nhân dân bằng chủ thuyết mơ hồ
Nhưng phải bằng Tự Do-Dân Chủ với Công Minh
mới đích thực là Canh Tân mà Dựng Nước ta cần
Nhưng phải bằng Tự Do-Dân Chủ với công minh
mới đích thực là Canh Tân mà Dựng Nước ta cần