Đường Xa Vạn Dặm        Trịnh Công Sơn

Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi đường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi


Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi
Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi


Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm
Giấc ngủ chưa tṛn mẹ bỏ con đi
Gối lạnh chăn ṃn mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi mẹ bỏ con đi


Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng ḷng vạc bay xa
Mẹ bỏ con đi