Duyên T́nh         Xuân Tiên

Biết nhau giữa độ trăng tṛn
Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn t́m
Ơ... thương nhau th́ mâm bánh buồng cau cũng nên duyên... ừ... ừ duyên.

Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà yêu thương ơ... sớm chiều
Ơ... thương nhau t́nh ta biết để đâu chứ cho vừa... ừ... ừ vừa.

Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ v́ anh chút công danh về sau...
về sau... í í về sau.
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường.

Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng
Ơ... đôi ta cùng xây đắp t́nh thương chứ lâu dài... ừ... ừ dài.