Duyên T́nh    Xuân Tiên
(Am) Easy Pop 110
Biết nhau giữa độ trăng tṛn
Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn t́m
Ơ... thương nhau th́ mâm bánh buồng cau
Cũng nên duyên... ừ... ừ duyên


Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà yêu thương ơ sớm chiều
Ơ... thương nhau t́nh ta biết để đâu
Chứ cho vừa... ừ... ừ vừa


Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ v́ anh chút công danh về sau...
Về sau... í í về sau
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường
Trăm đường í í trăm đường


Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng
Ơ... đôi ta cùng xây đắp t́nh thương chứ lâu dài.. Ừ... ừ dài