Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be)
(A) Italian Waltz  145
When I was just a little girl,
I asked my mother, What will I be?
Will I be pretty? Will I be rich?'
Here's what she said to me


"Que sera sera. What ever will be, will be...
The future's not ours to see!
Que sera sera ... What will be will be ..."


When I was just a child in school,
I asked my teacher, What will I try?
Should I paint pictures? Should I sing songs?
This was her wise reply


When I grew up and fell in love.
I asked my sweetheart, What lies ahead?
Will we have rainbows? Day after day?
Here's what my sweetheart said


Now I have Children of my own.
They ask their mother, What will I be?
Will I be handsome? Will I be rich?
I tell them tenderly


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biết Ra Sao Ngày Sau
(Que Sera Sera, Whatever Will Be Will Be)
(A) Italian Waltz  145
Ngày em c̣n thơ ḷng vương mộng mơ,
Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày sau,
Con sẽ sánh tơ duyên
Và vui sướng không?"
Rồi nghe má khuyên bảo rằng:


"Biết ra sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui cười, khổ đau...
V́ sắc duyên là sóng bể dâu,
Nào ai biết ngày sau. Đời ta sẽ về đâu"