Em Hiền Như Ma Sơ   Phạm Duy Thơ Nguyễn Tất Nhin
(Cm-C) Learning3-4 105
(Song / Style: Movie & Show) / Italian Waltz 130
Đưa em về dưới mưa ni năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ chắc ta gần nhau chưa?
Tay ta từng ngn tay vuốt tc em lưng di
Đi ta vo qun trưa nhắc nhau tnh phi pha


Em mang hồn v tội đeo thnh gi huy hong
Cn ta nhiều sm hối m sao vẫn hoang đng
Đưa em về dưới mưa ni năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa c nhau m như xa


Em hiền như ma-soeur vết thương ta bốn ma
Tri tim ta bệnh hoạn em yu ny em yu
Ta nhờ em ru ta hy ru tn v đạo
Hy ru tn khờ khạo em yu ny em yu


Đưa em về dưới mưa chiếc xe lăn dốc gi
Đưa em về dưới mưa o em bn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa hỡi c em b nhỏ
i duyn tnh đ qua c bao giờ khng xưa?


Vai em trn dưới mưa ướt bao nhiu cũng vừa
Như ưu tnh đ xa thấm linh hồn em yu

----------------------------------------------------------------
Em Hiền Như Ma Sơ  Phạm Duy, Thơ Nguyễn Tất Nhin
Đưa em về dưới [Gm] mưa ni [Bb] năng chi cũng [Dm] thừa
Như [Cm] mưa đời phất phơ chắc [F] ta gần nhau [Gm] chưa
Tay ta từng ngn tay vuốt [Bb] tc em lưng [Dm] di
Đi [Cm] ta vo qun trưa nhắc [F] nhau tnh phi [Gm] pha.

Em [Gm] mang hồn v [Cm] tội đeo thnh gi huy [Bb] hong
Cn [Cm] ta nhiều xm [D7] hối m sao vẫn hoang [Gm] đng
Đưa em về dưới mưa ni [Bb] năng chi cũng [Dm] thừa
Đưa [Cm] em về dưới mưa c [F] nhau m như [Gm] xa.

Em [G] hiền như Ma Soeur vết [C] thương ta bốn [G] ma
Tri [D7] tim ta bệnh [Am] hoạn em [D7] yu ny em [G] yu
Ta [G] nhờ em ru ta hy [C] ru tn v [G] đạo
Hy [D7] ru tn khờ [Am] khạo em [D7] yu ny em [G] yu.

Đưa [Gm] em về dưới mưa chiếc [Bb] xe lăn gốc [Dm] gi
Đưa [Cm] em về dưới mưa o [F] em bn lưa [Gm] thưa
Đưa em về dưới mưa hỡi [Bb] c em b [Dm] nhỏ
i [Cm] duyn tnh đ qua c [F] bao giờ khng [Gm] xưa
Vai em trn dưới mưa ướt [Bb] bao nhiu cũng [Dm] vừa
Như [Cm] ưu tnh đ xa thấm [Bb] linh hồn Ma [Gm] Soeur.