Hang Bê Lem     Minh Châu - Hải Linh
(D) 12-8 Ballad 75 / Ballad 6-8 Slow Rock -1  73
Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời
Nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung
Tiếng hát thiên thần vang lừng

Đàn hát réo rắt tiếng hát,
sướng ca dư âm vang xa.
Đây chúa thiên ṭa giáng sinh v́ ta.
Người hỡi hăy kịp bước tới,
Đến xem nơi hang Bê lem
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn

Nửa đêm mừng chúa
Giáng sinh ra chốn nhân trần
Người đem ân phúc
Xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê lem thiên thần sướng ca
Thiên chúa vinh danh chúng dân an ḥa

Ngày nay thiên chúa
Giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc
Xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê lem tiếng lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân con người