Lời Con Xin Cha    L Kim Khnh

Dương trần đ vang ln bi thnh ca
Ma đng năm ấy cha sinh v ta
Năm ấy khng xa by giờ
Vo một ma ging sinh xưa
Nửa đm đi lể anh đưa


Nay ma ging sinh đ về cha ơi
Lng con như thấy thiếu đi niềm vui
Đi lễ năm xưa bn người
Giờ nay chỉ c ring ti
Quỳ bn hang đ lẻ loi


Cầu xin ơn cha xt thương
Thương nh Việt Nam chinh chiến th lương
Lng con sao mi vẫn vương
Ngy đm trng ngng người yu vắng xa


Bao ma ging sinh vẫn một mối tnh
Cầu xin ơn cha chứng cho lng con
Ban xuống cho con phước lnh
Ha bnh thay chiến chinh nhanh
Tnh yu mi thắm mu xanh