Giết Người Trong Mộng      Phạm Duy
(Gm) Slow Rock  54

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng

Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đă bội thề
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người quên t́nh nghĩa phu thê
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đă đi về
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người như loài bướm đong đưa
Giết người đi! Giết người mơ!
Giết t́nh thơ ! Giết người trong mộng mơ
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
Sao người trong mộng vẫn hiện về ?
Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
Sao người trong mộng vẫn say mê ?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Sao t́nh trong mộng vẫn ê chề ?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Sao ḿnh trong mộng vẫn ngu si ?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Thôi đành thôi, thôi đành thôi
Giết người trong mộng mơ
Làm sao giữ được người trong mộng
Để được t́nh yêu, dẫu bẽ bàng.

Giết người trong mộng?
Hay giữ người trong mộng?
Giết người trong mộng?
Hay giữ người mộng mơ?