Ḥn Vọng Phu 1    Lê Thương
(Fm) Spanish Paso  105

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,
quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng
vừa đuổi theo lối sông.
Phiá cách quan xa trường quan voi quân lên đường
hàng cờ theo trống dồn ngoài sườn non cuối thôn,
phất phơ ngậm ngùi bay.


Qua Thiên San ḱa ai tiễn rượu vừa tàn,
Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
người đi ngoài vạn lí quang sang,
người đứng chờ trong bóng cô đơn.
Bên Man Khê c̣n tung gió bụi mịt mùng,
Bên Tiêu Tương c̣n thương tiếc nuối ngàn trùng.
người không rời khỏi kiếp gian nan,
người biến thành tượng đá ôm con.


Ngựa phi ngoài xa hí vang trời,
chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi
Phía cách quan xa vời, chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi, rồi dậy ra khắp nơi
thắm bao niềm chia phôi.


Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,
ai quên ghi vào gan đă bao nguyện thề.
Nh́n chân trời xanh biếc bao la,
người mong chờ vẫn nhớ nơi xa
Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,
bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,
người tung hoành bên núi xa xăm,
người mong chồng c̣n đứng muôn năm.