Lư Cây Đa   (Hát Hội Trăng Rằm) Phạm Duy
(C) schlager Rock 118 / Easy Ballad 105

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối à cây đa
Rằng tôi lư ối à cây đa
Ải đem ối à tính tang t́nh rằng
Cho đôi ḿnh gặp
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lư ối à cây đa (repeat)


Chẻ tre đan nón ḱa nón ối à ba tầng
Rằng tôi lư ối tầng ba tầng
Ải đan ối à tính tang t́nh rằng
Cho cô ḿnh đội
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lư ối à sáng trăng (repeat)


Vải nâu may áo ḱa áo ối à năm tà
Rằng tôi lư ôi viền năm tà
Ải may ối à tính tang t́nh rằng
Cho anh chàng mặc
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lư ối à tháng Giêng (repeat)


Rằng tôi lư ối à sáng trăng...