Nắng C Cn Xun   Đức Tr
(Dm) Trip Hop 110
 (variation: A & B only)Cha Cha Cha  123
2 lần { Đn tranh: Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời...
            { Đn nhị:    Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời...

Ma Xun' ơi!''
Ta nghe ma Xun
' ht'' bn' kia' trời'
ồi ni
'' xanh'' ngời~'
Đu đy tiếng đn
' cầm'' bung' lả lơi'
u đy tiếng lng
'' ti' nghe'' tỉ ~ tơi ''''

V em' ti''
Lung linh giọt sương
' trắng'' trong' vời' vợi'
Em biết
'' yu'' rồi'
Em yu những chiều
' ngồi'' nghe' gi' rơi'
Em yu
'' tiếng đn'' ti ''
Yu
' thế~'' thi.....!''''

Như bao giọt sương'cn'vương'mnh' trn l'
Như bao nụ hoa
' ngt' xinh' mi em' cười'
Như Xun chờ đng
' tnh' ta' cn' xa qu'
Nn anh chờ em
' chẳng' biết' đến' bao giờ '
m
'' nay'' từng đn 'chim' trắng' về'
Xa
'' em'' biết ngy 'Xun' nắng' c cn' vương | trn | mi | em |

Mi em cười rất xinh...
Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời... Ma Xun ơi!
Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời... Ma Xun ơi!

Kết thc:

Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời... Ma Xun ơi!
Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời... Ma Xun ơi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng C Cn Xun  Đức Tr
(Dm) Trip Hop  108
2 lần { Đn tranh: Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời...
            { Đn nhị:    Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời...

Ma (Gm) Xun ơi!
Ta nghe ma Xun ht
(Dm) bn kia trời
ồi
(Am) ni xanh ngời
(Dm) Đu đy tiếng đn cầm bung lả lơi
(Dm) u đy tiếng lng ti nghe tả tơi

V (Gm) em ti
Lung linh giọt sương trắng
(Dm) trong vời vợi
Em
(Am) biết yu rồi
(Dm) Em yu những chiều ngồi nghe gi rơi
(Dm) Em yu tiếng đn ti yu thế (Gm) thi!

(Eb)
Như bao giọt sương cn vương (Dm)mnh trn l
(Gm) Như bao nụ hoa ngt xinh mi (Dm) em cười
(Bb) Như Xun chờ đng tnh (Gm) ta cn xa qu
(Bb) Nn anh chờ em chẳng biết đến bao (Am)giờ
m nay từng
(Am)đn chim trắng về
Xa em biết ngy
(Am)Xun nắng c cn (Dm)vương
(Gm)Trn mi em

Kết thc {Ta nghe ma Xun' ht 'bn' kia trời. Ma Xun ơi!
             {Ta nghe ma Xun' ht' bn' kia trời. Ma Xun ơi!