Những G Cn Lại      Nguyn Chương
(Dm) Slow Rock 60
By giờ người [Gm] ta ni [Am] chuyện đổi thay [Dm] tri tim
V mươi năm [Gm] sau người ta sẽ [F] ni
Chuyện thay [Dm] tr nhớ
V ny em [Gm] hỡi đến lc đ con người sẽ [Dm] sống
Sẽ [F] thương v sẽ [Gm] nhớ qua con [F] tim xa [Dm] lạ
V lc [F] đ con [Gm] người sẽ [C] ni cười
Trong [Am] tr nhớ khng [Dm] quen

By giờ người [Gm] ta ni [Am] chuyện đổi thay [Dm] mắt mi
V mươi năm [Gm] sau người ta sẽ [F] ni
Chuyện thay [Dm] qu khứ
V ny em [Gm] hỡi đến lc đ con người sẽ [Dm] sống
Sẽ [F] thương v sẽ [Gm] nhớ qua dung [F] nhan xa [Dm] lạ
V [F] lc đ con [Gm] người sẽ [C] đi về
Trong [Am] qu khứ khng [Dm] quen

[Dm] Ta hy yu nhau khi vẫn cn con tim chn [Am] thật
[Dm] Ta hy yu nhau khi vẫn cn qu khứ thn [F] quen
V hy yu [Gm] nhau khi vẫn [Am] cn
Mi [Dm] tc, ln [F] mi, nh [Gm] mắt nụ [Dm] cười
Hy [Am] yu nhau khi vẫn cn những g của [Dm] chng ta