Quên Nàng Đi      Dino Phm Hoàng Dũng (Swing 127) 

 

1/ Em có l hơi điên, quen lâu sẽ không hên

    Em ăn nói vô duyên, em ăn ung (th́) liên miên

    Th́ c sao li si, li mê... li mết...

2/ Em không thích xa hoa, nhưng em không lái xe Honda. 

    Em không mun xe Matzda, em ch mun xe Jaguar...

    Th́ nói chi v xe... v hơi... mà bun
                   Quên nàng đi   ( Quên đi, quên đi)

                   Thôi nàng đi     (Thôi đi, thôi đi)

                   Xa nàng đi        ( Chy / l / đi.......)

Nếu biết nói di hăy c nói, v́ chc hay hơn là tht thà

C̣n em chanh chua điêu ngoa
Anh lo toan
nên mau chóng già

C̣n không mau nhanh chân chy trn

V́ nàng s... không buông tha anh đâu

3/ Em hay ghé đến Casino, nhưng em nói em đi coi show 

    Đi Vegas hay đi Reno, em vn nói là đi coi show

    Có khi… luôn… vài đêm... đ g...

4/ Em vay trưc vay sau, nên phân lăi rt cao
   Nhưng e
m nói là không sao, mang luôn cái town house
   Th́ bán đi... đ
chi… n trong… n ngoài

                   Quên nàng đi   ( Quên đi, quên đi)

                   Thôi nàng đi     (Thôi đi, thôi đi)

                   Xa nàng đi        ( Chy / l / đi.......)

Nếu biết nói di hăy c nói, v́ chắc hay hơn là tht thà...

C̣n em chanh chua điêu ngoa 
Anh lo toan
nên mau chóng già

C̣n không mau nhanh chân chy trn

V́ nàng s... không buông tha anh đâu

Quên đi, quên đi.../ Quên đi, quên đi.../ Quên... nàng đi...

Quên đi, quên đi.../ Quên đi, quên đi.../ Quên... nàng đi...

Quên đi, quên đi.../ Quên đi, quên đi.../ Quên... nàng đi...

Quên đi, quên đi.../ Quên đi, quên đi.../ Quên... nàng đi......