Say Nhừ Một Men 
Nhạc: Nguyễn Văn Thành, Thơ: Á Nghi

1.
Trường làng, trường huyện,
Trường làng, trường huyện dạy em,
dạy em, dạy em… đủ điều
dạy em mỹ miều, dạy thương yêu:
Yêu dân, yêu nước, (chứ) chưa điều: yêu anh.
chưa điều: yêu anh.


Yêu anh khúc nhạc tấu ḥa
Ngất ngây, trầm, bổng, mượt mà thế ư?
(chứ) Yêu anh,
Nhặt, thưa, réo rắt… tưởng như:
Xuân, thu, đông, hạ say nhừ một men.
say nhừ một men, say nhừ một men, say nhừ một men.
Thầy khen, cô thưởng: “Thông minh!”
Sao em khờ dại? - Tài t́nh Người Ta!


2.
Trường làng, trường tỉnh,
Trường làng, trường tỉnh dạy em,
dạy em, dạy em…  thật thà
dạy em…  thật thà, dạy thương yêu: yêu Ba, yêu Má,
(chứ) chưa điều: yêu anh.
chưa điều: yêu anh.


Yêu anh khúc nhạc tấu ḥa
Ngất ngây, trầm, bổng, mượt mà thế ư?
(chứ) Yêu anh - đầu hàng,
đầu hàng, em phải chịu thua, chịu thua
Xuân, thu, đông, hạ say nhừ một men.
say nhừ một men, say nhừ một men, say nhừ một men.


Anh ơi! Chớ mở lắm đèn
(chứ) Không thôi hoa đỏ nh́n…  ghen má hồng.
say nhừ một men, say nhừ một men, say nhừ một men…ĐẦU HÀNG, EM PHẢI CHỊU THUA.
Á Nghi


Trường làng, huyện, tỉnh… thật thà
Cho em học hỏi hôm qua rất nhiều
Dạy mỹ miều, dạy thương yêu:
Yêu dân, yêu nước, chưa điều: yêu anh.


Thầy khen, cô thưởng: “Thông minh!”
Sao em khờ dại? Tài t́nh Người Ta!
Hóa ra khúc nhạc tấu ḥa
Ngất ngây, trầm, bổng, mượt mà thế ư?
Nhặt, thưa, réo rắt… tưởng như:
Xuân, thu, đông, hạ say nhừ một men.


*
Anh ơi! Chớ mở lắm đèn
Không thôi hoa đỏ nh́n, ghen má hồng.