Tým Về Chốn Cũ
Nhạc Ngoại Quốc: Santa Lucia - Lời Việt: Nguyễn HoÓng Т
(Bb) Valse  95


Tým Về Chốn Cũ - PDF FILE:
TimVeChonCu_SantaLucia.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LaO2cp1EwGE 
Tým về chốn cũ ( Santa Lucia ) - Traditional Neapolitan Song - Nguyễn hoÓng Т - Quỳnh Dao