Trả Lại Cho Dân      Việt Khang
(Gm)  70 Chart Ballad  71 (Variation C)
(Dạo 2 phần  --  Phần 1: Piano, Phần 2: Guitar)

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do! quyền con người
Quyền được nh́n được nghe được nói
Quyền được chọn chân tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn
  1 2

Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống, đời trai hùng
Quyền tự hào tự tôn ṇi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam
  1 2

Trả lại đây! quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều ǵ dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc
  1 2

Trả lại đây! quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn ǵ cho ḿnh
Cho thái b́nh non nước Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=7y4MMnu4bnM  Trả Lại Cho Dân