Về Đy Em    Trịnh Nam Sơn
(C#m/Em)(Em) (F#m) Techno (002 Disco New 138)
V ma đng ' lạnh ' lng ' buốt gi 1 2
Nỗi
' c ' đơn ' ring ' mnh ta 1 2
V ma đng
' một ' trời ' trắng xa 1 2
Cho tm tư
' năm ' thng ' ngy qua 1 2
Đời
' cn ' nhiều ' nhung nhớ 1 2
Cho d
' tnh ' mnh ' đ lỡ ~ 1 2
Vẫn
' mong ' cho bng ' người.. quay~1 2 về 1 2 3 4

Về đy em ' tm ' về ' qu khứ 1 2
Đ
' cho ' đi ' ta ' mộng mơ 1 2
Về đy em
' một ' trời ' như thơ 1 2
Sẽ cho ta
' những ' kỷ ' niệm ' xưa 1 2 3
Tnh
' cn ' nhiều ' tha thiết 1 2
V đời
' một ' mu ' xanh ' biếc ~ 1 2
Chắc em
' khng nỡ ' lng ' ra1 2 đi 1 2 3 4 5 6

    Ta yu em ' trong ' giấc ' mơ ny 1 2
    Ta yu em
' trong ' những ' cơn say 1 2
    Một trời
' n i ' mnh ' hy ' sống 0
    Bung
' lơi ' thời gian 1 2 3 4
    Ta bn nhau
' qun ' hết ' u ' sầu 1 2
    Vui bn nhau
' cho ' hết ' đm thu
    Tnh yu
' sẽ mang ' ta đến1 2 gần bn ' nhau
----------------------------------------------------------------------
Về Đy Em    Trịnh Nam Sơn
V ma [Em] đng lạnh lng buốt gi
Nỗi [B7] c đơn ring mnh ta
V ma [C] đng một trời trắng [D] xa
Cho tm [G] tư mong thng ngy qua
[Am] Đời cn nhiều nhung nhớ
Cho [Em] d tnh mnh đ lỡ
Vẫn [F#7] mong cho bng người quay [B7] về

Về đy [Em] em tm về qu khứ
Đ [B7] cho đi ta mộng mơ
Về [C] đy em một trời như [D] thơ
Sẽ cho [G] ta những kỷ niệm xưa
[Am] Tnh cn nhiều tha thiết
V [Em] đời một mu xanh biếc
Chắc [F#7] em khng nỡ lng [B7] ra [Em] đi [E7]

ĐK: [Am] Ta yu em trong giấc mơ ny
[Em] Ta yu em trong những cơn say
[D] Một trời n i mnh hy [G] sống bung lơi thời [E7] gian
[Am] Ta bn nhau qun hết u sầu
[Em] Vui bn nhau cho hết đm thu
Tnh [F#7] yu sẽ mang ta [B7] đến gần bn [Em] nhau