Xuân Trong Rừng Thẳm    Trần Anh Mai
(A) (G#) Cha Cha Cha 120 / Country Pop 120

Theo cánh quân tôi băng rừng
  \ \ \ \
Ḱa đàn én nhởn nhơ đầu gió
  \ \ \ \
Cành mai thắm chắn bước quân đi. Ô!
Chúa xuân đến trên trần gian cho
  \
Thế nhân xây mộng thắm
  \ \ \ \

Nghe bước xuân đi trong hồn  \ \ \ \
Chạnh ḷng nhớ đến xuân miền xa
  \ \ \ \
Thành đô đó có dáng xuân vui nhưng
  \
Vắng anh đi xuân c̣n vui không
  \
Hỡi ai đang chờ mong
  \ \ \ \

Xuân sang xuân tàn  \ \
Rồi xuân vắng xuân đến rồi xuân đi
  \ \ \ \
Tháng năm gió mưa quen đường dài
Cố hường vắng xa len miệt mài
  \
Miệt mài cho tương lai
  \ \ \ \

Cho sắc xuân không phai màu  \ \ \ \
Ngh́n tay súng giữ xuân bền lâu
  \ \ \ \
Đời chinh chiến nắng tím với mưa nâu
  \
Mấy ai đón xuân trọn vui đâu
  \
Hỡi xuân qua rừng sâu
  \ \ \ \