Xuất Quân     Phạm Duy 
(E) German March 2   110
(E)  Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cơi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm
Theo tiếng súng đi tung hoành
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành
Đi là đi quyết chiến. Đi là đi quyết thắng
Đi là mang linh hồn non sông
Đi là đi quyết chiến. Đi là đi quyết thắng
Bước lên đây hồn Việt Nam


(A)  Kèn vang theo tiếng chân đang rồn rập xa xa
Tiếng gào thiết tha
Từng lời chính khí đưa. Ầm ầm tiếng thét ḥa
Rầm rầm tiếng súng sa trường xa


(A) Hồn say khi máu xương rơi tràn ngập biên khu
Oán thù khắp nơi
Từng bụi lốc cuốn rơi
Từng ngọn thép sáng ngời
Một đường kiếm thép oai hùng đưa
  (dạo nhạc ---> E)

(E) Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cơi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm
Theo tiếng súng đi tung hoành
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành
Đi là đi chiến đấu. Đi là đi chiến thắng
Đi là mang mối thù thiên thu
Đi là đi chiến đấu. Đi là đi chiến thắng
Bước lên đây người Việt Nam