Qu Bi hội ngộ cng Thầy Giai v nữ sinh CPL
Nam Cali - USA - Ngy 05 thng 7 năm 2018