Bi Thị Qu từ San Jose xuống Santa Ana thăm nữ sinh CPL
USA - Ngy 21 thng 8 năm 2015