Gh thăm Thầy c Đặng Đăng Giai v cng đi ăn trưa cng thầy
Ngy 23 thng 8 năm 2017