Viếng thân mẫu của Thầy Đỗ Hoàng Ư
USA - Ngày 09 tháng 11 năm 2014