Ch Bnh Lọt L Dứa
 
Vật liệu:

100gr bột gạo
2 Tbsp bột năng
300gr nước vi trong
300gr nước l dứa
cho 1 t mầu xanh cho n giữ mầu


Cch lm:
 
Tất cả trộn chung r quậy lưả nhỏ, quậy khoảng 25 pht đ, nếu khng th sẽ bị bở khng ngon. Khi quậy bột nhớ để 100gr nước vi trong bn
cạnh, nếu đặc qu th chm thm nước vi v từ từ. Bột chn đổ ra pha trn cuả ci steamer ở dươ n để nước đ lạnh. Khi ấn xuống th lấy đu quậy cho n lắng xuống để mnh cn ấn mẻ mơ, nếu khng n sẽ dnh nhau.

Ăn mn Ch Bnh Lọt L Dứa với nước đường thẻ hoặc thốt nốt v nước dừa, mấy bạn muốn ăn km đậu xanh hay mn hỗn hợp ch khc th cứ cho vo ăn chung nh.