Tu thân  

Thấy người hay th́ phải cố mà bắt chước; thấy người dở th́ phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổị

Chính ḿnh có điều hay, th́ phải cố mà giữ lấy; chính ḿnh có điều dở th́ phải cố mà trừ đị

Người chê ta, mà chê phải, tức là thày ta; người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta; c̣n người nịnh hót ta lại là người cừu địch hại ta vậỵ

Cho nên người quân tử trọng thầy, quư bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn... như thế dù muốn không hay cũng không được.

Kẻ tiểu nhân th́ không thế. Cứ bậy mà lại ghét người chê ḿnh; rất dở mà lại thích người khen ḿnh; bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục, lại không bằng ḷng; thân với kẻ siểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực th́ cười, thấy người trung tín th́ chệ.. Như thế dù không muốn không dở cũng không được.

Tuân Tử
(Cổ Học Tinh Hoa)