Mỵ Châu Trọng Thủy Hoang Đường   

Thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa xong, nghĩ đến chuyện bảo vệ kẻ thù bên ngoài, thần cho An Dương Vương cái móng của ḿnh để làm nỏ giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ có được cái lẫy làm bằng móng chân thần sẽ là chiếc nỏ bắn trăm phát trăm trúng cả trăm và chỉ một phát có thể giết hàng ngh́n quân giặc.

An Dương Vương chọn trong nhóm gia thần được một người làm nỏ rất khéo tên là Cao Lỗ giao cho làm chiếc nỏ thần. Cao Lỗ gắng sức làm trong nhiều ngày mới xong. Chiếc nỏ rất lớn và rất cứng, khác hẳn những nỏ thường, phải tay lực sĩ mới gương nổi. An Dương Vương quư chiếc nỏ vô cùng, lúc nào cũng treo gần chỗ nằm.

Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần Triệu Đà đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng v́ An Dương Vương có nỏ thần, quân Nam Hải bị giết hại rất nhiều, nên Triệu Đà đành cố thủ đợi cơ hội khác. Triệu Đà thấy dùng binh không lợi, bèn xin giảng hoà với An Dương Vương, và sai con là Trọng Thủy sang cầu thân nhưng chủ ư t́m cách phá chiếc nỏ thần.

Trong những ngày đi lại để kết t́nh hoà hiếu. Trong Thủy được gặp Mỵ Châu, một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc tuyệt trần, con gái yêu của An Dương Vương, Trọng thủy đem ḷng yêu Mỵ Châu, Mỵ Châu dần dần cũng xiêu ḷng. Hai người trở nên thân thiết, không c̣n chỗ nào trong Loa thành là Mỵ Châu không dẫn người yêu ḿnh đến xem. An Dương Vương không nghi ngờ ǵ cả. Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vua liền gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy.

Một đêm trăng sao vằng vặc, Mỵ Châu cùng Trọng Thủy ngồi trên phiến đá trắng giữa vườn, cùng nhau nh́n dẫy tường thành cao ngất, gió lạnh thổi, mây ngàn xa bay, đêm mỗi lúc một khuya. . . Trong câu truyện tỉ tê, Trọng Thủy hỏi vợ rằng:

- Nàng ơi! Bên Âu Lạc có bí quyết ǵ mà không đánh được?

Mỵ Châu đáp:

- Có bí quyết ǵ đâu chàng! Âu Lạc đă có thành cao, hào sâu, lại có nỏ thần, lại bắn một phát chết hàng ngàn quân địch như thế c̣n ai đánh nổi được.

Trọng Thủy làm bộ ngạc nhiên, vờ như mới nghe nói đến nỏ thần lần đầu, chàng ngỏ ư muốn xem chiếc nỏ. Mỵ Châu không ngần ngại, chạy ngay vào chỗ cha nằm, lấy nỏ đem ra cho chồng xem. Nàng lại chỉ cho chàng biết cái lẫy vốn là chiếc móng chân thần Kim Quy và giảng cho Trọng Thuỷ nghe biết cách bắn. Trọng Thủy chăm chú nghe, chăm chú nh́n cái lẫy, nh́n khuôn khổ cái nỏ hồi lâu rồi đưa cho vợ cất đi.

Hôm sau, Trọng Thủy xin phép vua về thăm cha và thuật lại cho Triệu Đà biết về chiếc nỏ thần.Triệu Đà sai một gia nhân chuyên làm nỏ chế một cái lẫy giống như hệt cái lẫy của An Dương Vương. Lẫy giả làm xong, Trọng Thủy giấu vào trong áo trở lại sang Âu Lạc.

An Dương Vương vốn chiều con gái, thấy con mỗi khi gặp chồng th́ vui vẻ sung sướng, liền sai gia nhân bầy tiệc rượu, để ba cha con cùng vui. Trọng Thủy uống cầm chừng, c̣n An Dương Vương và Mỵ Châu say tuư luư. Trọng Thủy thừa lúc bố vợ và vợ say. Lẻn ngay vào pḥng tháo lẫy bằng móng chân Thần Kim Quy và thay vào cài lẫy giả bằng móng rùa.

Hôm sau, thấy chồng có vẻ bồn chồn, hết đứng lại ngồi không yên, Mỵ Châu hỏi chồng rằng:

- H́nh như chàng đang có điều lo nghĩ ǵ , phải không?

Trọng Thủy đáp:

- Tôi sắp phải xa nàng bây giờ. Phụ vương dặn phải về ngay để c̣n lên miền Bắc, miền Bắc xa măi trên kia

Mỵ Châu buồn rầu, lặng thinh, Trọng Thủy nói tiếp:

- Bây giờ đôi ta sắp phải xa nhau, không biết đến bao giờ gặp lại! Nếu chẳng may giặc giă, có khi nàng sẽ không c̣n ở chốn này nữa, tôi biết đâu mà t́m ?

Mỵ Châu nói:

- Thiếp có áo lông ngỗng, hễ thiếp chạy về phương nào thiếp sẽ giắc lông ngỗng dọc đường, chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà t́m.

Nói xong Mỵ Châu nức nở khóc.

Về đến đất Nam Hải, Trọng Thủy đưa cái móng rùa vàng cho cha. Triệu Đà mừng rỡ vô cùng, reo lên rằng : "Phen này đất Âu Lạc sẽ về tay ta! " ít lâu sau Triệu Đà ra lệnh cất quân sang đánh Âu Lạc..

Nghe tin báo, An Dương Vương cậy có nỏ thần, không pḥng bị ǵ cả. Đến khi quân giặc đă đến sát chân thành, An Dương Vương mới sai đem nỏ thần ra bắn th́ thấy không hiệu nghiệm nữa.

Quân Nam Hải phá cửa thành, kéo ùa vào. An Dương Vương vội lên ngựa, để Mỵ Châu sau lưng, phi ngựa thoát ra cửa sau. Ngồi sau lưng cha, Mỹ Châu bứt lông ngỗng ở áo rắc khắp dọc đường.

Đường núi gập ghềng hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm, mới đến núi Dạ Sơn gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ th́ quân giặc đă đuổi gần đến. Thấy đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đă xuống, không c̣n nối nào chạy, An Dương Vương hướng ra biển khấn thần Kim Quy phù hộ cho ḿnh. Vua vừa khấn xong th́ một cơn gió lốc bốc cát bụi lên mịt mù làm rung chuyển cả núi rừng. Thần Kim Quy hiện lên, bảo An Dương Vương rằng "Giặc ở đằng sau lưng nhà vua đấy! "

An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mỵ Châu, rồi nhẩy xuống biển. Rùa Thần rẽ nước đưa nhà vua đi. Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa thành. C̣n Trọng Thuỷ một ḿnh một ngựa theo dấu lông ngỗng đi t́m Mỵ Châu. Đến gần bờ biển thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không phai mờ. Trọng Thuỷ khóc oà lên,thu nhặt thi hài đem về chôn trong Loa thành, rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà chết.

Ngày nay ở làng Cổ Loa, trước đền thờ An Dương Vương c̣n cái giếng Trọng Thuỷ. Tục truyền khi Mỵ Châu đă bị cha giết rồi, máu nàng chảy xuống biển, trai ăn được nên mới có ngọc châu. Lấy được ngọc trai đó đem rửa nước giếng trong thành Cổ Loa th́ ngọc trong sáng vô cùng.

o0o