G chữ Việt bằng VPSKeys

Nhu liệu VPS do hội vin v thn hữu Hội Chuyn Gia VN thực hiện. VPS được dng để g chữ Việt dưới mọi hnh thức. Qu vị c thể download xuống sử dụng miễn ph. Nếu gặp trở ngại, hay c những thắc mắc kỹ thuật, xin xem phần giải đp thắc mắc (FAQ) trước. Nếu vẫn chưa giải quyết được, email về cho (support@vps.org)

Thng thường khi người gửi viết bằng font chữ Việt no th người nhận phải c font chữ Việt đ trong my mới coi được email hoặc ti liệu. Th dụ khi người gửi viết bằng font của VNI th người nhận phải c font VNI trong my để đọc được. Khi người gửi dng font của VPS th người nhận cũng phải c font VPS để đọc được. C rất nhiều nhu liệu dng để g chữ Việt như: VPS (Hội Chuyn Gia Việt Nam), WinVNKey, VNI (VNI), VietKey, VietCatholic... Tuy nhin ngy nay từ khi c font Unicode (font của Microsoft c trong Win98 SE, Win Me, Office 2000, Win XP ....) th người gửi c thể viết email, ti liệu... bằng font unicode v người nhận khng cần c font Việt Nam no cũng c thể đọc được. Muốn ai cũng c thể đọc được email, ti liệu... th người gửi phải dng font unicode để viết.

Lưu : Trước khi g chữ Việt, qu vị cần phải chạy nhu liệu VPS.

A. Nếu qu vị chưa c nhu liệu VPSKeys, xin click vo Download VPS v click vo VPSKeys để download nhu liệu xuống my.  

Thiết tr (install) nhu liệu vo my sau khi downloading vpskeys4x.exe vo my:
        - Double-click vo file vpskeys4x.exe m qu vị đ saved vo hard disk.
        - Click nt "Yes" để tiếp tục phần thiết tr. 
        - Click nt "Next", "Next", "Next" để tiếp tục.
        - Click nt "Install" để bắt đầu thiết tr.
        - Click "Yes, restart the computer now" v nt "Finish" để hon tất việc thiết tr vo my.

B. Windows 95/98/ME, qu vị phải download những loại Unicode fonts mới for Windows 95/98/ME như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc/v Verdana. Click vo Download Unicode Fonts for Windows để download Unicode fonts xuống my. 

Lưu : Qu vị cần phải double-click vo mỗi file sau khi downloading để thiết tr nhu liệu vo my của qu vi.

C. Chạy (Run) nhu liệu VPSKeys.
Qu vị cần phải chạy nhu liệu VPSKeys khi muốn g chữ Việt. Nếu icon của VPSKeys tự động hiện ln trong gc phải của "task bar"    qu vị khng cần phải lm những phần sau đy. Chỉ lm phần #5 nếu qu vị muốn dng bản m khc.

1. Bắt đầu nhu liệu VPSKeys bằng cch nhấn Start | Program, chọn nhm "Hoi Chuyen Gia Viet Nam", rồi click vo VPSKeys 4.x. (Xem hnh dưới đy)

2. Hoặc click vo icon c hnh bn tay v bản đồ VN ở task bar  nơi gc tri gần Start.

3. Sẽ c hnh sau đy hiện ra trong vi giy rồi tắt.

4. Sau đ, icon của VPSKeys sẽ hiện ln trong gc phải của "task bar". 

5. Điều chỉnh phần Kỹ Thuật - Chỉ điều chỉnh 1 lần, vo điều chỉnh lại nếu qu vị muốn g dưới dạng m khc.
    - Click vo phần Kỹ Thật.
    - Chọn :Unicode nơi "Sửa Bản M" xong click vo OK.

Sửa Bảng M: Tiếng Việt c nhiều bảng m (encoding tables) như VPS, VNI, VSCII, TCVN, v.v... Đy l những bảng m 8-bit. Ngoi ra cn c bảng m 16-bit Unicode. (Xin đọc thm phần FAQ về Unicode trong www.vps.org ). Bấm vo danh sch liệt k để chọn đng bảng m qu vị muốn sử dụng.

Lưu : Bảng m đi đi với cc phng chữ của chng. Th dụ, nếu chọn bảng m VPS, qu vị cần phải chọn phng chữ VPS trong MS Word chẳng hạn để đnh tiếng Việt. Qu vị khng thể chọn một bảng m ny để đnh với một loại phng của bảng m khc. Xin lưu điều đ.

6. Sau đ qu vị tha hồ g chữ Việt trong email, MS-Word hoặc những nhu liệu khc. Tốt nhất nn sử dụng cc font đ được ci sẵn trong Windows như: Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma, hoặc Verdana.

7. Ngưng nhu liệu VPS bằng cch click vo icon của nhu liệu VPS rồi click vo nt Ngưng.

CSVSQ L Văn Thnh
 

Nguồn: batkhuat.net