Đố Ai

Đố ai t́m được TÂM ḿnh
Để ai thấy được TÂM T̀NH của ai
SẮC KHÔNG chẳng phải là 2
Để ai thấy được cuộc đời Giai Không
Đố ai thấy được Mênh Mông
Để ai thấy được Cơi Ḷng Không tên
Đố ai xóa được Vô Minh
Để cho Cái Ngă hiện h́nh Tánh Không
Đố ai Tâm Thức mấy gịng
Giác Quan Năm Lối nối ṿng Tử Sinh
Đố ai t́m thấy TÂM KINH
Để cho Bồ Tát "Sang Bờ Bên Kia"
"GATE... "  Câu Chú nói ǵ ?
Để cho Bồ Tát chuyên tŕ Hạnh Tâm
Đố ai t́m được Chân Không
Đi vào Đại Định t́m "Tam Bồ Đề"
Đố ai nhặt được Từ Bi
Để cho Bồ Tát chẳng v́ Điều chi
Đố ai Trí Huệ phát huy
Để Bồ Tát Hạnh ra đi cứu đời
Đường Tu Trọn Vẹn Đến Nơi.!