Đoản Thơ...


   
  Mười Xuân

Xuân đi Xuân đến vẫn c̣n Xuân

Xuân hẹn Xuân ḥ chẳng thấy Xuân

Xuân Thi lỗi hẹn v́ Xuân mộng

Bởi nhớ Xuân Thi chè tặng Xuân.

                                    


Mười năm không gặp bạn Thập ơi

Mười phương lưu lạc ở xứ người

Bạn bè c̣n lại vài mươi đứa

Chục chén chè ngon cũng đủ vui.