Đo & chu gi, 1972   Đo, 1992
Hương, Lang, Đo... rong chơi 1974   Đo v gốc cy mơ...
Hạnh, Hương, Đo, Hong, Hoa
Hạnh, Đo, Hoa, Phượng, Hương   Hạnh, Hoa, Đo, Hong, Phượng
Nguyễn Thị Đức Hạnh v Đo, 1974
 
Hạnh v Đo... 20 năm sau
 
Sơn Đo, 1992
Sơn, Đo, Hng, Việt, 1992
Sơn Đo v 2 si con, 1995
Michael Hng, Christopher Việt, Sơn & Đo, 1996 
Ma H 2005, Vịnh Hạ Long
Hạnh, Đo, Ngọc, Hoa - VN 8/28/05
Hoa, Đo, Ngọc, Hạnh
Sơn, Đo, Hoa, Hạnh - Ma H 2005
Ma H 2006, Alaska
Sơn & Đo, Reunion SDSU Ma Đng 2006
... Anh-Đo dưới ống knh của Thầy Ung Trung Mẫn... nhn ngy
Đại Hội Cựu Học Sinh Chn Phước Lim 02/03/07 
 
 
...Thập, Đo & Tin
ht trước giờ tạm biệt ... Chiến, Tin, Đo, Lin, Tiến, Thập
The Eagle Scout Court of Honor - Michael Hng Nguyễn, June 30th, 2007
Sơn, Đo, Christopher Việt, Michael Hng, Tr. Phong Nh, Tr. Lương
Ma H 2007, Cancun
The Eagle Scout - Christopher Việt Nguyễn, October 17th, 2007
Tr. Trung, Tr. Long, The Jensons, Christopher, Đo, Sơn, Tuyết, Tr. Lan
Ma H 2008, Oregon
Gia đnh Sơn Đo v ng b Nội
Ging Sinh 2009
Ging Sinh 2010