CPL Lm Quốc Tuấn
 
 
 
Lm Quốc Tuấn v gia đnh

Sinh năm 1953 - học sinh CPL lớp 9 nin kha 69-70