CPL Nguyễn Thị Minh Ước
Bạch Tuyết, Minh Ước, Sm, Ngọc H, v Thập
Buổi họp mặt tại nh Sm ở Cerritos, California, USA