CPL Nguyễn Trọng Khôi
Nguyễn Trọng Khôi, 1965-1966
Vẽ nhà sàn tại Thủ Thiêm - 1967
Tại ṭa soạn báo Mây Hồng và nhà xuất bản Vàng Son - 1972
...1975
 
Khôi & Nguyễn Văn Trọng
Pḥng Triển Lăm Tranh của anh Nguyễn Trọng Khôi tại Houston
Website: www.khoiart.com