Buổi họp mặt thân t́nh cùng CPL Kiều Hữu Chiến từ Minnesota
Nam Cali, USA - Thứ Ba - ngày 7 tháng 3 năm 2017
 
CPL Kiều Hữu Chiến sau 52 năm gặp lại thầy Giai...
 
Thầy đích thân pha capuchino riêng cho anh... khách đặc biệt của thầy...