Thăm viếng thân mẫu CPL Trần Văn Chữ,
Nguyễn thị Sa, Trần Thị Thành và Trần thị Thảo
U.S.A. Ngày 23, 25 tháng 4 năm 2015
Chị Thủy, chị Ḥa, Liêm, Phong, Bông, Thảo, Hải, Thập, Bộ, anh Mai Hậu, Thy Hậu, Huyền, chị Mến
Đoàn Liêm có tấm ḷng...
Chấn Hải luôn có mặt, anh Mai Hậu từ SD cũng đến
 Ngô Thị Bông mới ở VN qua...
Lâu lắm mới gặp Bộ & Huyền ...
Liêm, Huyền, Mến, Bộ, Chấn Hải, Thy Hậu, Phong, Thập, Bông, anh Mai Hậu và chị Trần Thành
Mọi người vào pḥng đọc kinh cầu nguyện...
Anh Mai Hậu, Trần Thảo, Thập, Huyền, Bông...
... lâu lâu mới có h́nh Anh Đào...
Bội & Thắm ở xa đến cũng kịp...
Đoàn Liêm, Chấn Hải, Vũ Phong, Ngọc Bội & Thắm
có Anh Đào...
Mọi người sắp hàng lên viếng...
Đoàn Liêm...
Bội, Thy Hậu, Thập...
Huyền, Bộ ...
Thập với chị Sa, anh Chữ ...
cùng tang quyến...
Thảo, Thập, Thy Hậu, Huyền, Bộ, Phong, Liêm, Bội
Thánh lễ Tiễn Biệt ngày 25-4 nhà thờ St Barbara...
anh Nhă, Thảo, Lệ Thanh, chị Nam Hương, anh Nghĩa, Thập
Kim Chi và chị Vũ Oanh cũng đến...
Lệ Thanh, chị Nam Hương và phu quân: anh Nghĩa
anh Chữ, chị Hương, anh Nghĩa, chị Vũ Oanh
chụp với gia đ́nh...
Thập, cThành, Thảo, aNghĩa, aChữ, cHương,cSa, aNhă,cOanh
anh Nhă, chị Thành, Thập, Khôi & Sơn