Thăm viếng v cầu nguyện cho thn phụ của
CPL L Thị Thanh v L Thị Phượng

04/27/08 - California USA
Viếng bc Đốc...
 
 
Chấn Hải, Nh, Hi H, T Vn,..., Ha, Thập, Bội, Lệ Thanh, Thanh, Phượng
Ha, Hải H, Chấn Hải, Bội, Thập, Vn