Buổi họp mặt CHSCPL
Thăm viếng nhau mng 4 tết

Việt Nam 02/03/08