Lễ Tạ ơn con gi CPL Nguyễn Ngọc Quyến
Bảo Minh v Shimura Naoto tại Gio đường Bnh Lợi

Ngy 27 thng 12 năm 2009
Hiếu, Thuận, Quyến, Cha Trn, Tuyến, Liễu, Hoa, n
Thuận, n, Quyến, Hoa, Hiếu...
Cha San, Thuận, n, Hoa, Hiếu...
Hoa, n, Thuận, cha Trn, Quyến, Hiếu
Bố vợ Quyến, con gi Bảo Minh v rể Shimura Naoto
v CPL n, Hoa, Hiếu...  Chc mừng... chc mừng...