Họp Bạn Thế Giới Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Lễ Kim Khánh 50 Năm Cha Vincent Hà Viễn Lự
Đại Hội "Khung Trời Kỷ Niệm"

 
"Chân Phước Liêm Kỷ Niệm Kim Khánh Linh Mục"
- Little Saigon TV  - LSTV Youtube Link

 
Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm t́m về "Khung Trời Kỷ Niệm"
- Lâm Hoài Thạch - Nhật báo Người Việt

 
Đại Hội Chân Phước Liêm Toàn Cầu năm 2019
- Thanh Phong - Viễn Đông Daily News
Vở Kịch ngắn "Xưng Tội"Diễn viên: Cựu Học Sinh CPL & thân hữu
Đại Hội "Buổi tao ngộ" -  Thứ Sáu, May 10th, 2019

Buổi Tao Ngộ  Lễ Kim Khánh  Dạ Tiệc Lễ Tạ Ơn/Tiệc Chia Tay

  Trang:   1   2   3

Đón mừng...
2 sơ không nhớ tên  đưa Cha Lự
Bích Hoa 2 sơ, Thập
 
 
 
Bội, Thuật, Mã, Danh Hoa, sơ, Thập, cha Lự, sơ, Thủy, Tuyết, Sượi
Thuật, Mão, Hoa, sơ, Thập, cha Lự, sơ, Thủy, Tuyết, Sượi, Lệ, Đào, Sơn
Chấn Hải, Bội, Lan Thúy, Danh, Phong
Thầy Giai đến...
 
thêm Viết Trung ̣ và Thư
Cả Thành ở Alabama nữa
Mọi người từ từ đến...
Hiền Đào Sơn Trung Hoa Thanh Cương Nhã Phong Sượi Thủy Minh Hiền Hạnh Lãng Hậu Lệ Thành Huyên
Mão Vinh ThầyGiai Bội Tuyết Thập ChaLự ThầyNghiêm MỹAnh Hải Duy Thuật Bộ
Chính DuyênAnh Lan Thúy Danh Thư
Cùng lớp: Hoa, Thanh, Duy, Danh, Hải, Thuật Bộ
Sượi, Tuyết, Mão
Danh, cha Lự, Thúy
Cha khai mạc buổi tiệc
Huyền, cha Lự, Trí
Các chị chuẩn bị thức ăn...
Mọi người quây quần...
... bên bàn ăn...
chuyện trò...
Thúy Lan MỹAnh cha Lự
Thầy Giai. Vinh, Danh
Thầy cô Nghiêm Hiền từ San Jose
Chí Sượi  South Carolina Chị Thủy Texas
anh Nhã, Mão San Jose, Thập, Bội
anh Cương, Thành Alabama, Hải
Thuật San Jose, có thêm Sơn tham gia nữa
Trí, Trung VN, Hoa VN, Tuyết, Lệ VN
mọi người quây quần...
.. chuyện trò ...
thầy trò đầu bạc như nhau... trò Mão, thầy Giai
 
.. Cảm ơn Cha....
Thầy cô và các bạn đến tham dự..
Nhờ Đới Lãng và Thuật từ San Jose đến nên "bác Bộ" trình diện...
Chị Sượi, cha Lự...
Bắt đầu trò chơi...
Mọi người cùng chơi ....

 
Đại Hội "Buổi tao ngộ" -  Thứ Sáu, May 10th, 2019

Buổi Tao Ngộ  Lễ Kim Khánh  Dạ Tiệc Lễ Tạ Ơn/Tiệc Chia Tay

  Trang:   1   2   3