Họp Bạn Thế Giới Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Lễ Kim Khánh 50 Năm Cha Vincent Hà Viễn Lự
Đại Hội "Khung Trời Kỷ Niệm"

 
"Chân Phước Liêm Kỷ Niệm Kim Khánh Linh Mục"
- Little Saigon TV  - LSTV Youtube Link

 
Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm t́m về "Khung Trời Kỷ Niệm"
- Lâm Hoài Thạch - Nhật báo Người Việt

 
Đại Hội Chân Phước Liêm Toàn Cầu năm 2019
- Thanh Phong - Viễn Đông Daily News
Vở Kịch ngắn "Xưng Tội"Diễn viên: Cựu Học Sinh CPL & thân hữu
Thánh Lễ Kim Khánh  -  Saturday, May 11th, 2019

Buổi Tao Ngộ  Lễ Kim Khánh  Dạ Tiệc Lễ Tạ Ơn/Tiệc Chia Tay

  Trang:   1   2   3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thánh Lễ Kim Khánh  -  Saturday, May 11th, 2019

Buổi Tao Ngộ  Lễ Kim Khánh  Dạ Tiệc Lễ Tạ Ơn/Tiệc Chia Tay

  Trang:   1   2   3