H Huy Dziệu

   

   

   

   một thời thơ thẩn

tổng hợp thi phẩm
đ in từ 1997 đến 2013

NGỠ QUA L CŨNG SẼ QUA THI
LNG ĐNG CHT THƠ ĐƯỜNG
HOI NIỆM DẤU THỜI GIAN
MƯA NẮNG CẠNH BN ĐỜI
CON NƯỚC NẶNG PH SA
MỞ MẮT M TRNG CHUYỆN THẾ GIAN