Chan Phuoc Liem High School
Other Links
Xem Phim Online Miễn Ph
Software Download

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 News
Weather
Sports
Horoscope
Lottery
Stocks
World Clocks
Choose a
Search EngineSưu Tầm cho cc anh chị thch xem phim v hiệp cổ trang:
 Phim Kiếm Hiệp Kim Dung
Anh Hng Xạ Điu Thần Điu Đại Hiệp Thin Long Bt Bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ  Ỷ Thin Đồ Long K 
Tuyết Sơn Phi Hổ  Tn Lục Đỉnh K
 Phim sưu tầm......                                                                
Thời Đại Chiến Quốc (Tầm Tần K) Người đn b đầu tin
Hương Rượu Tnh Nồng Tn Mu Nhuộm Bi Thượng Hải
Bạch X Chnh Truyện Tn Sở Lưu Hương

Anh Hng Xạ Điu - 2008
 
Anh Hng Xạ Điu 1982 Anh Hng Xạ Điu 1994 Anh Hng Xạ Điu 2003

Thin Long Bt Bộ - 2004
Thin Long Hiệp Khch - 1996

(a.k.a. Lục Mạch Thần Kiếm)

Tn Tiếu Ngạo Giang Hồ - 2013
Tiếu Ngạo Giang Hồ - 2001

Tn Ỷ Thin Đồ Long K - 2010
 
C Gi Đồ Long 1986 C Gi Đồ Long 2000 Ỷ Thin Đồ Long K 2003

Tuyết Sơn Tnh Th  (a.k.a. Tuyết Sơn Phi Hổ)
Tuyết Sơn Tnh Th  (other link)

Tn Lục Đỉnh K - 1998
Tn Lục Đỉnh K - 2008

    Phim sưu tầm  
Thời Đại Chiến Quốc (Tầm Tần K)

 Người Đn B Đầu Tin (All About Eve)
Phim Tnh Cảm Hn Quốc

Hương Rượu Tnh Nồng

Tn Mu Nhuộm Bi Thượng Hải

Bạch X Chnh Truyện

Tn Sở Lưu Hương - 2001
Đoạn Soi Sở Lưu Hương - 1998